ΈΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 Κατεβάστε τον παραπάνω σύνδεσμο και Συμπληρώστε το παραπάνω έντυπο παραγγελίας και στείλτε το στο e-mail μας nomorama.nt@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

20/10/2018 

Υπόδειγμα για τα άρθρα

393-394 ΚΠολΔ

 

Εκουσία διαδικασία

24/2/2019 311/2018

 

Τακτική Διαδικασία

14/3/2017 278/2016

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4/4/2018 40/2018

18/7/2017 4013/2017

3/4/2017 97/2017

21/11/16 4209/16

12/11/16 223/16

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ

16/11/2018 353/2018

14/6/2018 76/2018

18/2/2018  156/2017

3/2/2018      9/2018

20/10/2017 99/2017

15/9/2017 443/2017

28/7/2017 143/2017

2/2/2017    63/2016

3/2/2017  111/2016

13/2/2017  57/2016

20/2/2017  22/2017

4/3/2017  110/2016

30/4/2017  59/2017

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ 

 

Ειρηνοδικείο Λαμίας Απόφ.93/2019

Αγωγή καταβολής τιμήματος επί πιστώσει πωλήσεων. Πότε μια αγωγή θεωρείται ορισμένη. Ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης. Απορρίπτει ισχυρισμό. Δέχεται αγωγή.

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Απόφ. 114/2018

Στη δίκη για τη λήψη δεύτερου απογράφου δεν είναι απαραίτητη η κλήτευση του καθ’ ου η εκτέλεση, ιδίως εάν έχει παρέλθει ικανός χρόνος από την έκδοση του πρώτου απογράφου, δεδομένου μάλιστα ότι το δεύτερο απόγραφο είναι δυνατό να εκδοθεί και χωρίς τη συναίνεσή του. Η εκτέλεση του ενός απογράφου καθιστά τυπικώς ανίσχυρο το άλλο. Με την απώλεια του απογράφου εξομοιώνεται και η για οποιονδήποτε λόγο αδυναμία ανεύρεσής του.

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης Απόφ.61/2017

Αντίγραφο του δικογράφου της αγωγής, εκδικαζόμενης κατά τη νέα τακτική διαδικασία, επιδόθηκε στον εναγόμενο στην Ελβετία μετά από την πάροδο των εξήντα ημερών που ορίζει το άρθρο 215 παρ.2 ΚΠολΔ για το υποστατό της, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη έκθεση επίδοσης της αρμόδιας ελβετικής αρχής. Συνεπώς, η αγωγή πρέπει να θεωρηθεί ως μη ασκηθείσα. Δεν τίθεται ζήτημα παράτασης των σχετικών προθεσμιών, δεδομένου ότι η επίδοση έγινε ήδη εκπρόθεσμα, ο δε εναγόμενος δεν παραστάθηκε.

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Απόφ. 214/2019

Με τη θέσπιση του ν.4335/2015 καταργήθηκε το άρθρο 938 ΚΠολΔ, το οποίο ρύθμιζε την αίτηση αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης, και πλέον κατ’ άρθρο 937 παρ.1γ΄ ΚΠολΔ η αίτηση αναστολής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας χορηγείται μόνον επί άμεσης εκτέλεσης (αφαίρεση κινητών και αποβολή από ακίνητο κατ’ άρθρα 942 και 943 ΚΠολΔ αντίστοιχα) και όχι επί έμμεσης εκτέλεσης, δηλαδή επί εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων.

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 157/2019

Αγωγή ακύρωσης συμβολαιογραφικής αναγνώρισης τέκνου γεννημένο εκτός γάμου των γονέων του από Βούλγαρο Υπήκοο.

 

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Απόφ.130/2019

Με το άρθρο 23 ν.4549/14.6.2018 (ΦΕΚ υπ’ αρ. 105Α΄/14.6.2018) τροποποιήθηκε το άρθρο 966 παρ.2 ΚΠολΔ και ειδικότερα στο τέλος της παραγράφου προστέθηκε εδάφιο, κατά το οποίο ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού. Η παράλειψη προσκόμισης αυτής της έκθεσης δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης, διότι ο νόμος δεν συνδέει τη σύνταξη και προσκόμιση του εγγράφου αυτού με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αλλά με τη συζήτησή της. 

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου Απόφ.267/2019 

Η εσφαλμένη ή η καθόλου αναγραφή στην προμετωπίδα και στο αιτητικό του δικογράφου του αριθμού της προσβαλλομένης απόφασης δεν επιδρά ακυρωτικά στην έφεση και δεν προκαλεί απαράδεκτο, αφού από το περιεχόμενό της προκύπτει η προσβαλλόμενη απόφαση και η ταυτότητα της διαφοράς. 

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών Απόφ. 443/2019

Ανατροπή προθεσμίας άρθρου 1019 ΚΠολΔ.Υπολογισμός προθεσμίας ανατροπής κατάσχεσηςστο έτοςπεριλλαμβάνεται και το διάστημα 7-8 μηνών από την επιβολή κατάσχεσης μέχρι την ημερομηνία 1ου πλειστηριασμού.

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ.345/2019

Μη νόμιμη η άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά την διάταξη της 938 ΚΠολΔ μετά την εισαγωγή του Ν. 4335/2015.

 

ΑΠ 368/2019

Ενδιαφέρουσα η ΑΠ 3682019, αφού εκτός από την αντιμετώπιση σχετικών  γνωστών λόγων ανακοπής κατά ΔΠ που αφορούν σύμβαση ΑΑΛ και δανείων (στοιχεία αίτησης για έκδοση ΔΠ, στοιχεία ΔΠ, κλείσιμο ΑΑΛ, ενημέρωση οφειλετών

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας

Απόφ. 153/2019

Μείωση τιμής πρώτης (α’) προσφοράς μετά την πραγματοποίηση

δύο  ματαιωθέντων λόγω ελλείψεως πλειοδοτών πλειστηριασμών. 

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας

Απόφ.311/2018

Ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου στους παππούδες ενώ η μητέρα υπάρχει

 

16/11/2018

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας

Απόφ. 353/2018

Διόρθωση τιμής πρώτης (α’) προσφοράς ακινήτου εφαπτόμενου με το Δημοτικό Κοιμητήριο Λαμίας. Αύξηση της τιμής λόγω μη υπολογισμού στοιχείων του ακινήτου σύμφωνα με την έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή.

 

20/10/2018 

Υπόδειγμα για τα άρθρα 393-394 ΚΠολΔ

Μη δυνατότητα λήψης υπ' όψιν της κατάθεσης του αντιδίκου ως καταλαμβανόμενης από τις αποδεικτικές απαγορεύσεις των άρθρων 393-394 ΚΠολΔ

 

14/6/2018

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας

Απόφ. 76/2018 

Aναγκαστική εκτέλεση και το αντικείμενο της εισφοράς του Ν. 128-1975

 

4/4/2018

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

Απόφ. 40/2018

Διαταγή πληρωμής:Υλική αρμοδιότητα επί αιτήσεως αναστολής κατά διαταγής πληρωμής όταν η ανακοπή υπάγεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

 

18/2/2018

Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης

Ειδική διαδικασία (Πιστωτικών Τίτλων)

Απόφ 156/2017

 

Επιβολή ποινής στρεψοδικίας σε δικηγόρο κατ άρθρο 205 ΚΠολΔ

 

3/2/2018

Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου 

Απόφ.9/2018

(Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή κατά ΚΠολΔ 979 κατά του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και μεταρρυθμίζει τον πίνακα κατάταξης κατατάσσοντας την τράπεζα για ποσό € 49.857,64. Η εν λόγω απόφαση έχει ενδιαφέρον και για τους συναδέλφους που ασχολούνται με την εκτέλεση γιατί δέχθηκε τον ισχυρισμό  ότι  δεν ευθύνονται για την πληρωμή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. της εταιρίας τα πρόσωπα (που διώκονται με αναγκαστική εκτέλεση), τα οποία κατά το χρόνο που ανάγονται οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είχαν την ιδιότητα του διευθυντή, διαχειριστή, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή εκκαθαριστή και δεν διοικούσαν και εκπροσωπούσαν νόμιμα την εταιρία.

Ανακοπή κατά ΚΠολΔ 979 κατά του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας

Απόφ. 347/2019

Ανακοπή κατά την διάταξη της ΚΠολΔ 954 παρ. 4. Δέχεται εν μέρει αίτηση.

 

20/10/2017

Πρωτοδικείο Βόλου

Ειδικές διαδικασίες Ανακοπές Απόφ. 99/2017

Ανακοπή κατά πίνακα δανειστών

 

15/9/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών 

Ειδικές διαδικασίες Ανακοπές Απόφ. 443/2017

Ανακοπή κατά συμβολαίου

 

23/8/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών 

Ανακοπές Απόφ. 226/2017

Ανακοπή κατά εκτέλεσης και παραγραφή τόκων

 

28/7/2017

Ειρηνοδικείο Αταλάντης Απόφ. 143/2017

Ειδικές διαδικασίες Ανακοπή

Η μη υπογραφή του διαδίκου στην πράξη κατάθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου (προ της ισχύος του Ν. 4335/2015) προς το οποίο απευθύνεται καθιστά απαράδεκτο το δικόγραφο.

 

18/7/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών 

Ασφαλιστικά μέτρα Απόφ. 4013/2017

Αγωγή κατά ασφαλιστή

 

30/4/2017

Πρωτοδικείο Λαμίας ΑΠΟΦ.59/2017

Ανακοπές

Απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά ασφαλισμένου ο οποίος ήταν ασφαλισμένος σε ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4363-2016 (ΆΡΘΡΟ 242 παρ. 3).

 

3/4/2017

Πρωτοδικείο Λαμίας

Ασφαλιστικά Μέτρα ΑΠΟΦ. 97/2017

Άκυρη συμφωνία που συντάχθηκε στα Ελληνικά αλλά οι συμβαλλόμενοι δεν κατανοούσαν την Ελληνική γλώσσα και δεν τους μεταφράστηκε

14/3/2017

Πρωτοδικείο Κορίνθου 

Τακτική διαδικασία ΑΠΟΦ. 278/2016

Αγωγή κυριότητας αυτοκινήτου

 

4/3/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ειδική διαδικασία-Ανακοπές   ΑΠΟΦ.110/2016

Ανακοπή κατά εκτέλεσης που επισπεύδεται με εκτελεστό συμβόλαιο.Κατάχρηση δικαιώματος.

 

20/2/2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦ .22/2017

Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου λόγω εσφαλμένης περιγραφής του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου.

 

13/2/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ειδική διαδικασία-Ανακοπές   ΑΠΟΦ.57/2016

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.Υπολογισμός επιτοκίου πέραν του συμβατικού.Μετακύλιση της εισφοράς του Ν.128/75.Υπολογισμός τόκων με βάση έτος 360 ημερών

 

2/2/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ειδική διαδικασία-Ανακοπές

ΑΠΟΦ.63/2016

Ανακοπή κατά κατάσχεσης λόγω ακυρότητας αυτής σε βάρος ασφαλιστικής 

επιχείρησης επειδή βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση

 

3/2/2017

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ειδική διαδικασία-Ανακοπές

ΑΠΟΦ.111/2016

Ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου σχετικά με την ύπαρξη στα χέρια

του απαίτησης του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου

 

21/11/2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΠΟΦ.4209/2016

Για  κάθε αίτηση δικαστικής προστασίας εγγράφου προδικασίας, με ποινή απαράδεκτου, απαιτείται να αναγράφονται τα σε αυτά οριζόμενα, δηλαδή το Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, το ονοματεπώνυμο και την κατοικία του αιτούντος και του καθ' ου η αίτηση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο.

Όταν στο δικόγραφο της αίτησης δεν περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω στοιχεία ή περιέχονται αυτά ασαφώς ή ελλειπώς, τότε η αίτηση απορρίπτεται ως αόριστη.

 

12/11/2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΠΟΦ 223/2016

Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου στα πλαίσια άσκησης ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή μετά την 01-01-2016 κατά την διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Μη νόμιμη η άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 937 παρ. 1 εδ β του νέου ΚΠολΔ καθόσον δεν προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015 κατά της διαδικασίας της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων αίτηση αναστολής σε περίπτωση κατάθεσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ). Η ασκηθείσα ανακοπή αφορά την ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας.